CHỨNG MINH KHOA HỌC

Mỗi thành phần của Vagifirm đều đã trải qua những nghiên cứu sâu rộng và thử nghiệm lâm sàng để đảm bảo có hiệu quả và an toàn.